Ovládaš legislatívne pravidlá zo všetkých strán? Pridaj sa do tímu legislatívcov v APZD

Názov pozície: Legislatívec

Vieš spracovať pripomienky do MPK, že len taký „fukot“? Máš rád pevné pravidlá a najradšej si veci kompletizuješ a pripravuješ na final sám? Legislatívne pravidlá a Zákon 400/2015 Z. z. ovládaš zo všetkých strán? Vieš, kde hľadať plán legislatívnych úloh, na čo slúži predbežná informácia a čo je legislatívny zámer? Tak neváhaj a prihlás sa! Hľadáme legislatívca ako „repa“, ktorý má po ruke vždy dobrý argument a upozorní na každý detail.

Miesto výkonu práce: Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava

Kontaktná osoba: Viera Uhliarová / 0950 259 412

Minimálny ponúkaný plat (v hrubom): 1 500 eur

Termín nástupu: dohodou

Počet obsadzovaných pracovných miest: 1

Dátum pridania ponuky: 6. 12. 2021

Termín pre zasielanie žiadostí:10. 1. 2022

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu neurčitú/pracovný pomer na dobu určitú

Náplň pracovnej pozície:

 • denné sledovanie materiálov v legislatívnom procese v oblasti záujmu Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD),
 • koncipovanie pripomienok k návrhom predkladaným na pôde Hospodárskej a sociálnej rady SR,
 • vykonávanie právnych analýz a rozborov konkrétnych právnych predpisov súvisiacich so sociálnym dialógom,
 • evidencia prebiehajúcich legislatívnych procesov a sledovanie dodržiavania termínov odpovedí predkladateľov,
 • koordinácia odborných aktivít v oblasti sociálneho dialógu na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni,
 • aktívna účasť na odborných podujatiach a konferenciách, workshopoch, seminároch pripomienkových a rozporových konaniach,
 • zastupovanie APZD pred orgánmi štátnej správy,
 • zaslanie pripomienok a stanovísk APZD orgánom štátnej správy a komunikácia s nimi pri nasledujúcom legislatívnom procese,
 • vykonávanie pravidelnej komunikácie s príslušnými odbormi a útvarmi ústredných orgánov štátnej správy v otázkach pripravovanej legislatívy,
 • všetky činnosti sú vykonávané v rámci Národného projektu – Podpora kvality sociálneho dialógu

Požiadavky na kandidáta

Stupeň vzdelania:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Zameranie:

 • právnické
 • súdnictvo, prokuratúra, právo a podobné oblasti

Predchádzajúca prax:

 • min. 6 rokov

V oblasti:

 • legislatívy

Jazykové zručnosti:

 • anglický jazyk – úroveň B1

Počítačové zručnosti:

 • MS Word –  úroveň stredne pokročilá
 • MS Excel – úroveň stredne pokročilá
 • MS PowerPoint – úroveň stredne pokročilá
 • MS Outlook – úroveň pokročilá
 • Slov-lex

Osobnostné predpoklady:

 • výborná znalosť slovenského jazyka
 • orientácia v legislatívnych pravidlách
 • priame jednanie
 • schopnosť organizovať si prácu
 • schopnosť rýchlo reagovať na ad hoc úlohy
 • schopnosť rýchlo reagovať na vzniknuté situácie
 • komunikačné zručnosti
 • prezentačné zručnosti
 • organizačné zručnosti
 • reprezentatívne vystupovanie
 • záujem na blahu organizácie
 • systémové plánovanie
 • svedomitosť, spoľahlivosť, zodpovednosť
 • schopnosť prevziať zodpovednosť
 • samostatnosť, cieľavedomosť, iniciatívnosť
 • precíznosť, vytrvalosť, flexibilita
 • zdravý „sedliacky“ rozum
 • otvorenosť voči zmenám
 • lojálnosť
 • schopnosť pracovať v tíme
 • orientácia na detail

Benefity:      

 • flexibilný pracovný čas
 • dynamický mladý kolektív
 • príjemné pracovné prostredie
 • občerstvenie a pitný režim
 • teambuilding
 • možnosti vzdelávania
 • výučba anglického jazyka
 • možnosť nárastu mzdy
 • možnosť kariérneho rastu

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky zašlú profesijný životopis v riadnom termíne (do 10.1.2022) elektronicky na adresu: personalne.oddelenie@asociaciapz.sk alebo listinne na korešpondenčnú adresu: Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, Lamačská cesta 3/C 841 04 Bratislava s označením výberového konania „Výberové konanie – Legislatívec“.

Od úspešného uchádzača budeme pred uzatvorením pracovného pomeru požadovať overenie skutočností uvedených v životopise nasledovným spôsobom:

 • diplomom najvyššieho dosiahnutého vzdelania;
 • potvrdením požadovanej praxe (min. 6 – ročnej odbornej praxe v relevantnej oblasti, resp. ekvivalentný dokument – napr. pracovnú zmluvu s uvedením pracovnej náplne, v prípade SŽČO napr. výpis z príslušného registra)

Zároveň budeme požadovať podpísaný životopis upravený v tvare „Europass“.

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, ktorých posúdenie bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Zaslaním životopisu emailom, poštou alebo osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov a dopravy so sídlom Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín.

Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov, ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.

Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.