Ak ťa bavia čísla a tabuľky a máš nos na dobré ceny a riešenia, poď k nám. Hľadáme rozpočtára/nákupcu

Rozpočtár/nákupca

Bavia ťa čísla? Vieš sa rýchlo zorientovať v tabuľkách? Excel považuješ za super nástroj, no vieš si predstaviť aj niečo lepšie? Vieš rozpočet nie len nastaviť, ale aj ustrážiť? Vieš predvídať a plánovať a nenecháš nás na suchu? Surfovanie po internete za účelom nájdenia najlepšieho riešenia/ceny je pre teba výzva? Pojem „hodnota za peniaze“ Ti nie je cudzí? Tak sa prihlás!

Miesto výkonu práce: Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava

Kontaktná osoba: Patrícia Bystričanová/ +421 917 712 763

Minimálny ponúkaný plat (v hrubom): 1250  eur

Termín nástupu: dohodou

Počet obsadzovaných pracovných miest: 1

Dátum pridania ponuky: 4. 5. 2021

Termín pre zasielanie žiadostí: 31. 7. 2021

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu neurčitú/ pracovný pomer na dobu určitú

Náplň pracovnej pozície:

 • príprava a kontrola firemného rozpočtu podľa stredísk
 • nový návrh formy vedenia rozpočtu
 • komunikácia s účtovníkom organizácie
 • finančné plánovanie
 • evidencia faktúr a pokladničných dokladov, úhrada faktúr a i.
 • vedenie pomocných výpočtových tabuliek podľa stredísk
 • spracovanie finančných reportov na týždennej a mesačnej báze
 • činností spojená so zabezpečovaním obstarania služieb a tovaru (prieskum trhu, vyhodnotenie)
 • vyhotovovanie objednávok alebo výziev k účasti na výberovom konaní (dodržiavanie pravidiel VO – prevažne zákazky malého rozsahu do 5 000 eur)
 • koordinácia s ostatnými oddeleniami
 • vedenie databázy nákupov
 • príprava plánu VO
 • kontrola účtovných podkladov pred odovzdaním účtovníkovi
 • spolupráca pri nastavovaní interných ekonomických predpisov/procesov a ich implementácia

Požiadavky na kandidáta

Stupeň vzdelania:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Zameranie:

 • ekonomické

Predchádzajúca prax:

 • min. 4 roky

V oblasti:

 • administratívnej podpory oddelenia/organizácie
 • finančného riadenia

Jazykové zručnosti:

 • nepožadujeme

Počítačové zručnosti:

 • MS Outlook – úroveň stredne pokročilá
 • MS Word  – úroveň pokročilá
 • MS Excel –  úroveň pokročilá
 • MS Teams

Iné zručnosti:

 • hospodárska korešpondencia
 • priame jednanie
 • schopnosť organizovať si prácu
 • schopnosť rýchlo reagovať na ad hoc úlohy
 • schopnosť rýchlo reagovať na vzniknuté
 • záujem na „blahu“ organizácie
 • systémové plánovanie
 • schopnosť kontrolovať úlohy

Osobnostné predpoklady:

 • svedomitosť
 • spoľahlivosť
 • zodpovednosť
 • schopnosť prevziať zodpovednosť
 • samostatnosť
 • precíznosť
 • zdravý „sedliacky“ rozum
 • orientácia na detail
 • orientácia na výsledok
 • schopnosť doťahovať veci do konca
 • schopnosť pracovať pod tlakom
 • analytické myslenie
 • kreatívne riešenie problémov

Benefity:

 • flexibilný pracovný čas
 • dynamický mladý kolektív
 • príjemné pracovné prostredie
 • občerstvenie a pitný režim
 • možnosti vzdelávania
 • výučba anglického jazyka
 • možnosť nárastu mzdy
 • možnosť kariérneho rastu

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky zašlú profesijný životopis v riadnom termíne (do 31. 7. 2021) elektronicky na adresu: personalne.oddelenie@asociaciapz.sk alebo listinne na korešpondenčnú adresu: Asociácia priemyselných zväzov Lamačská cesta 3/C 841 04 Bratislava s označením výberového konania „Výberové konanie – Rozpočtár/nákupca “.

Od úspešného uchádzača budeme pred uzatvorením pracovného pomeru požadovať overenie skutočností uvedených v životopise nasledovným spôsobom:

 • diplomom najvyššieho dosiahnutého vzdelania;
 • potvrdením požadovanej praxe (min. 4 – ročnej odbornej praxe v relevantnej oblasti, resp. ekvivalentný dokument – napr. pracovnú zmluvu s uvedením pracovnej náplne, v prípade SŽČO napr. výpis z príslušného registra)

Zároveň budeme požadovať podpísaný životopis upravený v tvare „Europass”.

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, ktorých posúdenie bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Zaslaním životopisu emailom, poštou alebo osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov so sídlom Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín.

Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov, ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.

Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.