o nás

Asociácia priemyselných zväzov je nepolitickou a mimovládnou organizáciou výrobných priemyselných zväzov založenou na demokratických princípoch, ktorá má byť dôležitým a neopomenuteľným partnerom Národnej rady Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky a ďalších orgánov verejnej moci Slovenskej republiky pri príprave a tvorbe právnych predpisov Slovenskej republiky s dôrazom na aktívnu a produktívnu vzájomnú komunikáciu a spoluprácu. Našim účelom je definovanie, podporovanie, presadzovanie a ochrana spoločných záujmov svojich členov s cieľom dosiahnuť vhodné a stabilné podnikateľské a zamestnávateľské prostredie na území Slovenskej republiky s dôrazom na vymožiteľnosť práva, ktoré pri rešpektovaní etických zásad, dobrých mravov a zásad poctivého obchodného styku povedie k dlhodobo udržateľnej prosperite hospodárstva Slovenskej republiky.

Asociácia priemyselných zväzov vznikla ako občianske združenie v dôsledku Zmluvy o súčinnosti z roku 2014 medzi predstaviteľmi Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky, Zväzu strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky, Slovenskej elektromechanickej asociácie a Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, registráciou na MV SR dňa 21.10.2015.
Dňom 17.5.2016 prijala APZ nového, v poradí šiesteho člena - Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.