novinky‎ > ‎

Výzva MH SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

uverejnené 2. 3. 2017, 7:45 používateľom Asociacia Pzvazov

Dňa 1. marca 2017 Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo 
Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného 
výskumu a experimentálneho vývoja (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05).

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty, zamerané na dosiahnutie inovácie produktu alebo procesu (s možným doplnením o organizačnú inováciu) prostredníctvom realizácie výskumno – vývojových aktivít a zároveň obsahujúce realizáciu inovačných opatrení, t.j. praktické uplatnenie dosiahnutej inovácie 
a jej zavedenie do produkčného procesu, čím dôjde k zvýšeniu inovačnej úrovne v podnikoch. Podporené môžu byť projekty, realizované na území celého Slovenska, s výnimkou Bratislavského kraja. V rámci výzvy môžu byť podporené mikro, malé, stredné aj veľké podniky. Oprávnenými aktivitami sú priemyselný výskum, experimentálny vývoj a realizácia inovačných opatrení. Súčasne môže byť s uvedenými činnosťami predmetom projektu aj aktivita, zameraná na 
ochranu práv duševného vlastníctva (relevantné iba pre MSP). V rámci výzvy je možné uplatniť inštitút partnerstva, pričom pre oprávneného žiadateľa, ktorým 
je veľký podnik je uplatnenie inštitútu partnerstva so zapojením aspoň jedného MSP podmienkou poskytnutia príspevku.

V rámci výzvy sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 200 mil. EUR.

Výzvu nájdete zverejnenú na https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/ .
Comments