novinky‎ > ‎

Tlačová správa: Nová vláda môže podporiť konkurencieschopnosť priemyslu a zamestnanosť

uverejnené 17. 3. 2016, 9:49 používateľom Spravca APZ   [ aktualizované 21. 3. 2016, 2:40 ]

Slovensko je priemyselná krajina. Uplatnenie absolventov na trhu práce, prenos poznatkov z výskumu do praxe, sociálny dialóg a zladenie priemyselnej, energetickej a environmentálnej politiky by malo patriť medzi priority vlády, vyzýva Priemyselná Bipartita.


Bratislava, 16. marca 2016 - Sociálni partneri, združení v Priemyselnej Bipartite, vydávajú v súvislosti s uverejnením Programových priorít vlády SR na roky 2016 - 2020 nasledujúcu výzvu, ktorej obsah považujú za potrebné premietnuť do programového vyhlásenia vlády:

1. Vláda bude podporovať sociálny dialóg na národnej, odvetvovej aj podnikovej úrovni ako efektívny nástroj na riešenie výziev konkurencieschopnosti, zamestnanosti a podnikateľského prostredia.

2. Vzdelávanie musí spĺňať kritériá kvality, ktorých vyjadrením je uplatnenie absolventov tak vysokých, ako aj stredných škôl na trhu práce alebo v podnikaní. Preto vláda považuje za potrebné motivovať mladých ľudí na štúdium technických odborov, ktoré sú predpokladom pre udržanie rozvoja slovenského priemyslu a ním generovanej priamej, aj nepriamo vyvolanej zamestnanosti. V procese transformácie školstva je potrebné úzko spolupracovať so sociálnymi partnermi. 

3. Vedu a aplikovaný výskum na univerzitách, verejných a súkromných vedeckých inštitúciách rozvíjať v spolupráci so slovenským priemyslom, ktorý je motorom inovácií, s cieľom zabezpečiť konkurencieschopnosť a udržateľnosť hospodárskeho rozvoja Slovenskej republiky.

4. Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ je príležitosťou, aby vláda podporila konkurencieschopnosť slovenského priemyslu nastolením rovnováhy medzi priemyselnou, energetickou a environmentálnou politikou na národnej aj nadnárodnej úrovni.
Ing. Alexej Beljajev
predsedajúci konferencie Priemyselnej Bipartity
V Bratislave, 17. marca 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Priemyselná Bipartita bola založená 31. januára 2013. Jej členovia tvoria 80% HDP priemyslu.
Členmi sú nasledujúce zamestnávateľské a odborové zväzy: Zväz automobilového priemyslu SR, Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu
a geológie SR, Slovenská elektromechanická asociácia, Zväz strojárskeho priemyslu SR, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska,
Odborový zväz KOVO, Integrovaný odborový zväz a Odborový zväz pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu SR.


Kontakt pre médiá:
email: anton.ondrej@asociaciapz.eu
mobil: 0902/944030
Comments