novinky‎ > ‎

Spoločné komuniké MPSVR SR a predstaviteľov Asociácie priemyselných zväzov 15.12.2016

uverejnené 20. 12. 2016, 1:26 používateľom Asociacia Pzvazov

Spoločné komuniké štátneho tajomníka MPSVaR Branislava Ondruša a predstaviteľov Asociácie priemyselných zväzov na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.12.2016 k problematike riešenia situácie ohľadom nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily pre priemysel SR.

Zúčastnené strany stretnutia sa zhodli, že kľúčovým predpokladom riešenia krízového nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily pre potreby priemyslu SR je nastavenie efektívneho spôsobu rekvalifikácie nezamestnaných v spolupráci úradov práce so zamestnávateľskými organizáciami. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR už pripravuje návrh výzvy na cielené rekvalifikácie podľa sektorového dopytu, ktoré zahŕňajú aj potreby priemyslu. Celkovo má na tento účel vyčlenených 70 miliónov eur z operačného programu Ľudské zdroje. Projekt by chcelo spustiť začiatkom budúceho roka, aby sa prví úspešní rekvalifikovaní pracovníci mohli zapojiť do pracovného procesu ešte v roku 2017.

Riešenie krízovej situácie si vyžaduje cielené využívanie verejných zdrojov na rekvalifikácie podmienené vysokou mierou uplatnenia rekvalifikovaných či už vo firme, alebo v celom odvetví. Zapojenie zamestnávateľských zväzov a zamestnávateľov je z tohto dôvodu nevyhnutné.

Podľa Asociácie priemyselných zväzov je potrebné nastaviť systém získavania zručností pri rekvalifikáciách na princípoch „duálneho“ vzdelávania, t.j. praktická časť sa bude vykonávať v reálnych podmienkach u zamestnávateľa v rozsahu 70% a teoretická vo vzdelávacích inštitúciách v rozsahu 30%. Rekvalifikácia bude prebiehať individuálnou výučbou pod vedením inštruktorov a jej súčasťou bude aj získavanie pracovných návykov v reálnych podmienkach firmy a zvýšenie motivácie pre prácu v danom odvetví/sektoru priemyslu na strane uchádzača o zamestnanie.

Dlhodobým cieľom zamestnávateľov je, aby úspešne rekvalifikovaní aj vzdelávaní uchádzači o zamestnanie získali certifikát, ktorého kvalitu v rámci daného odvetvia/sektoru priemyslu budú kontrolovať zamestnávatelia a ktorý bude zaručovať, že jeho majiteľ nájde uplatnenie v zodpovedajúcej profesii.

Realizáciou cielených rekvalifikácií zapojením zamestnávateľov podľa Asociácie dosiahneme:
· zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily pre 5 odvetví priemyslu SR v počte až 26.000
· zníženie počtu evidovaných nezamestnaných
· zvýšenie tvorby HDP o viac ako 1% (odhad PWC)
· zníženie tlaku na potrebu dovozu kvalifikovanej pracovnej sily zo zahraničia

Odkaz na SITA: http://www.prservis.sk/spolocne-komunike-mpsvr-sr-a-predstavitelov-asociacie-priemyselnych-zvazov/
Comments