novinky‎ > ‎

Programové vyhlásenie vlády SR 2016 - 2020

uverejnené 6. 5. 2016, 7:33 používateľom Asociacia Pzvazov   [ aktualizované 6. 5. 2016, 7:34 ]

Vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, uskutočnených 5. marca 2016, občania vyjadrili podporu programu, ktorý je založený na spoločensko-politickej stabilite, sociálnom dialógu, štrukturálnych reformách a systémových zmenách v relevantných oblastiach spoločnosti. Na základe získaného mandátu vzišla koaličná vláda vymenovaná v súlade s ústavnými postupmi Slovenskej republiky.

Východisko pre činnosť vlády Slovenskej republiky predstavuje rámec stabilného rozvoja spoločnosti Slovenskej republiky s pružným reagovaním na príležitosti a hrozby vonkajšieho prostredia, s cieľom zabezpečiť hospodársky, sociálny a environmentálny rozvoj Slovenska a prehĺbiť spoločenskú súdržnosť, znížiť regionálne rozdiely, posilniť aktívnu úlohu štátu a boj proti korupcii pri zvýšení kvality služieb verejného sektora poskytovaných občanom.

Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) predstupuje pred Národnú radu Slovenskej republiky podľa článku 113 Ústavy Slovenskej republiky a spolu so žiadosťou o vyslovenie dôvery predkladá programové vyhlásenie.

Programové vyhlásenie vlády je štruktúrované v oblastiach výkonu exekutívnej činnosti vlády Slovenskej republiky, ktorými sa uchádza o vyslovenie dôvery v Národnej rade Slovenskej republiky:

1. POSILNIŤ SPOLOČENSKÚ A POLITICKÚ STABILITU

2. PRUŽNE REAGOVAŤ NA PRÍLEŽITOSTI A NEGATÍVA VONKAJŠIEHO PROSTREDIA

3. PLYNULE POKRAČOVAŤ V PODPORE HOSPODÁRSKEHO, SOCIÁLNEHO A ENVIRONMENTÁLNEHO ROZVOJA KRAJINY

4. PREHĹBIŤ HOSPODÁRSKU, SOCIÁLNU A ÚZEMNÚ SÚDRŽNOSŤ SLOVENSKA

5. POSILNIŤ ÚLOHU ŠTÁTU A OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU

Záver
Cieľom premysleného, cieľavedomého a komplexného pôsobenie výkonnej moci, ktorú predstavuje vláda, je kvalitný a bezpečný život občanov Slovenskej republiky. To sa dosahuje harmonizáciou pôsobenia jednotlivých politík, za ktoré predovšetkým nesú zákonnú zodpovednosť jednotlivé ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy. Sú však politiky, ktoré sú aj súčasťou Programového vyhlásenia vlády SR, kde kvalitný výstup pre občana je súhrou vecného, časového a zdrojového zabezpečenia čiastkových politík jednotlivých rezortov so zapojením, angažovanosťou a motiváciou samospráv, podnikateľského sektora a občianskych združení. Vytvorenie zladenosti čiastkových politík je kľúčovou úlohou vlády ako celku. Vyžaduje si to synergické pôsobenie, ktoré vytvára ucelenú politiku znamenajúcu pokrok pre občanov Slovenskej republiky. Charakteristikou týchto politík je prierez radom podporných politík v čase a priestore. Len ich zladenosť, zosúladenie s cieľmi jednotlivých postupových etáp a krokov môže znamenať zásadný zvrat v neuralgických bodoch rozvoja spoločnosti v Slovenskej republiky. Za politiky, ktoré sú súčasťou Programového vyhlásenia vlády SR a majú prierezový charakter, vláda považuje:

· Politiku podpory tvorby pracovných miest

· Politiku odstraňovania rozdielov medzi regiónmi

· Politiku boja proti korupcii

· Politiku efektívnej verejnej správy

Dlhodobým problémom Slovenskej republiky je vysoká miera nezamestnanosti, najmä dlhodobej nezamestnanosti. Prax ukázala, že vyriešenie tohto vážneho celospoločenského problému nie je len úlohou rezortu práce a sociálnych vecí. Je to prierezový problém, ktorý si vyžaduje koncentrované úsilie, zjednotenie postupu, individualizáciu prístupu k jednotlivým druhom príčin dlhodobej nezamestnanosti. Nemôže ísť iba o dosiahnutie krátkodobých výsledkov, ale súbor vzájomne previazaných systémových krokov, počnúc od rodinného života, výchovy a vzdelávania, sociálnej politiky, dlhodobo pôsobiacich motivačných programov majúci udržateľný charakter zlepšovania. Preto politika podpory pracovných miest bude prierezovou politikou vlády SR ako celku.

Takmer dvadsaťpäť rokov dochádza v Slovenskej republike ku narastaniu hospodárskych a sociálnych rozdielov medzi regiónmi. Prierezovou politikou odstraňovania rozdielov medzi regiónmi je potrebné zvrátiť tento vývoj lepším využitím súčasného vnútorného potenciálu jednotlivých regiónov, zvýšením ich konkurenčnej schopnosti a ekonomickej výkonnosti, pri súčasnom raste kvality života obyvateľov zaostávajúcich regiónov. Zvyšovanie hospodárskeho rastu a zamestnanosti, a tým rastu kvality ich života v regiónoch Slovenska, bude založené na intenzívnejšej spolupráci všetkých subjektov na úrovni štátu, regionálnej a miestnej samosprávy a sociálnych partnerov. Vláda ako celok bude dôsledne realizovať zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorý predpokladá podporu lokálnej iniciatívy, motivácie pre spoločný postup miest a obcí v okrese, kombinované s opatreniami na úrovni samosprávneho kraja a na centrálnej úrovni.

Korupcia predstavuje závažný spoločenský a ekonomický problém, ktorý ovplyvňuje tak kvalitu života občanov, ako aj kvalitu hospodárskeho rozvoja Slovenskej republiky. Zužovanie priestoru pre korupčné konanie vo všetkých oblastiach verejnej správy si bude vyžadovať nielen prijatie ďalších legislatívnych opatrení, ale aj ich dôsledné uplatňovanie v praxi. V prierezovej politike boja proti korupcii bude kľúčovou súhra zákonodarnej, výkonnej aj súdnej moci pri presadzovaní nulovej tolerancie ku korupčnému správaniu a schopnosť verejných funkcionárov ísť v tomto úsilí príkladom všetkým občanom Slovenskej republiky. Z protikorupčného programu vlády bude dôležité najmä začlenenie iniciatívy „Rule of Law“ do vládneho programu, prijatie účinného protischránkového zákona vzťahujúceho sa na všetky verejné zdroje a zavedenie protikorupčnej doložky pri návrhoch zákonov. Plán bude v praxi uplatňovaný na všetkých úrovniach spoločnosti, nielen vo verejnom živote. Súvisí to s vyžadovaním dodržiavania zákonných noriem v spoločnosti, vymáhateľnosti práva. Zvýšenie úrovne koordinačných funkcií vlády musí viesť k tomu, aby sa boj proti korupcii viedol dostatočne razantne a najmä dôsledne.

Prierezový charakter má politika efektívnej verejnej správy. Je základom dobre fungujúceho štátu, ktorý vytvára podmienky pre kvalitný a bezpečný život občanov Slovenskej republiky. Uvedomujeme si, že nemôže ísť o jednorazovú a kampaňovitú činnosť. Efektívna verejná správa musí byť súčasťou kultúry verejného života, ako trvalá charakteristika spoločnosti umožňujúca jej harmonický rozvoj. Stredobodom pozornosti výkonu štátnej a verejnej správy musí byť občan, ale aj občan - podnikateľ, ale aj občania – kvalitní, vysoko výkonní zamestnanci vo verejnej službe. Len tak je možné dosiahnuť plynulé skvalitňovanie poskytovaných služieb na báze životných situácií. K tomu musí napomôcť užívateľsky vhodná elektronizácia administratívy, ako aj efektívne nasadzovania moderných technológií pre poskytovanie kvalitných služieb pre občana. Ide o mnohovrstevnú úlohu s trvalo obnovujúcim sa procesom, ktorá vytvorí podmienky pre trvalú charakteristiku verejného života v Slovenskej republike. Presadenie a uplatnenie takéhoto prístupu k verejnej správe si vláda kladie za cieľ.

Predložené štyri prierezové politiky vlády dokumentujú, že vláda chce ciele programového vyhlásenia naplniť nie len ako aritmetický súčet plnenia úloh jednotlivých ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy. Vláda má dostatok umu, schopnosti a odhodlania pre dosiahnutie ďalšieho posun v kvalite života našich občanov. Nechce byť sumou individualít, ale vládou silného jednoliateho kolektívu vytvárajúceho podmienky pre tvorivú stabilitu a efektívne vládnutie pre občanov Slovenskej republiky.
Ċ
Asociacia Pzvazov,
6. 5. 2016, 7:33
Comments