novinky‎ > ‎

Elektrotechnická konferencia ELKON 2016 a oslava 25. výročia ZEP SR 29.-30.9.2016

uverejnené 24. 10. 2016, 3:48 používateľom Asociacia Pzvazov   [ aktualizované 28. 10. 2016, 2:55 ]

Predstavitelia elektrotechnickej obce sa stretli na prvom ročníku Elektrotechnickej konferencie ELKON 2016, ktorá sa uskutočnila pod záštitou organizátora Zväzu elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky v dňoch 29.-30.9.2016 v Demänovskej doline, aby diskutovali o dôležitých témach, ktoré ovplyvňujú podnikanie v elektrotechnickom priemysle na Slovensku. Konferencia bola spojená s Valným zhromaždením a oslavou 25. výročia založenia Zväzu elektrotechnického priemyslu SR.  

Závery konferencie

Po zhodnotení stavu vymožiteľnosti práva v Slovenskej republike, pretrvávajúcich a zhoršujúcich sa problémoch v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach ako aj na základe vplyvu ďalších administratívnych záťaží na podnikateľské prostredie budeme od vlády SR a príslušných ministerstiev požadovať tieto opatrenia:
 • Zrušiť reštrukturalizáciu ako celok, resp. upraviť konkurzný zákon tak, aby reštrukturalizácia bola povolená iba v prípade odôvodneného predpokladu, že bude uspokojených 100% veriteľov do výšky 100% ich pohľadávok.
 • Zaviesť plnú hmotnoprávnu zodpovednosť štatutárov za nevyhlásenie konkurzu včas. Súčasné znenie – „pokuta vo výške základného imania akciovej spoločnosti“ – nepredstavuje dostatočné sankčné opatrenie, ktoré by bránilo spoločnostiam v úpadku „vytunelovať“ firmu pred vyhlásením konkurzu, či reštrukturalizácie. Zároveň, uzákoniť zákaz byť štatutárnym orgánom v akejkoľvek spoločnosti najmenej po dobu 10 rokov pre tú fyzickú osobu, ktorá už priviedla svojím konaním spoločnosť do úpadku.
 • Upraviť zákon o konkurze a reštrukturalizácii tak, aby výhradu vlastníckeho práva bolo možné uplatniť v konaniach obdobne ako sa uplatňuje zabezpečovacie právo – v rámci oddelenej podstaty.
 • Sprofesionalizovať činnosť správcov konkurzných podstát a sprísniť kontrolu Ministerstva spravodlivosti SR nad ich činnosťou.

Vo vzťahu k ďalšej legislatíve, ktorá ovplyvňuje podnikateľské prostredie si dovoľujeme navrhnúť nasledovné opatrenia:

1) Zaviesť jednotný termín pri zmenách účinnosti ekonomických zákonov 1 – 2x do roka, čím by sa zvýšila schopnosť malých a stredných podnikov sledovať meniacu sa legislatívu.
 • Počet noviel zákonov by mohol byť navyše obmedzený, v minulom roku bola novela jedného z kľúčových ekonomických zákonov v priemere raz za dva týždne.
 • Ustanoviť Radu pre regulačnú politiku, nezávislú radu, ktorá by analyzovala legislatívu a jej dopady na podnikateľské prostredie.
2) V oblasti vysielania pracovníkov do zahraničia, prax ukázala nasledujúce okruhy problémov a výrazné rozpory medzi zákonníkom práce a zákonom o cestových náhradách. Je preto potrebné:
 • Exaktne vymedziť kedy je zamestnanec na služobnej ceste a kedy je vyslaný a taktiež definovať pojmy ako napr. cestovné náhrady, vyslanie do zahraničia, dohoda o mieste výkone práce v zahraničí a podobne.

V oblasti financovania aplikovaného výskumu vo firmách, resp. v oblasti podpory prepájania akademickej a priemyselnej sféry navrhujeme:
 • Hľadať vhodné nástroje pre financovanie projektov výskumu a vývoja vo firmách, aby boli schopné finančne pokryť svoje projekty aj po ukončení podpory z dostupných grantových programov
 • Dôrazne presadzovať prijatie akčného plánu Stratégie inteligentnej špecializácie SR (RIS3), s úzkym previazaním na finančné krytie zo zdrojov štátneho rozpočtu, programov Agentúry na podporu výskumu a vývoja, ale aj Operačného programu Výskum a Inovácie, a programov Horizontu 2020 a ďalších finančných schém.
 • Presadzovať úpravu systému riadenia výskumu a inovácií v SR, aby zohľadňoval potreby priemyselného rozvoja a transferu poznatkov a technológií do praxe.
 • Aktívne sa zúčastňovať prípravy a úprav legislatívy v oblasti výskumu a vývoja už v počiatočných fázach, aby jej dopad pre odvetvie elektrotechniky bol pozitívny a motivoval firmy k vyššej intenzite investícií do výskumno-vývojových a inovačných aktivít.

Účastníci konferencie ELKON diskutovali aj o otázke, aká je štruktúra dostupných zamestnancov na trhu práce teraz, aká bude v budúcnosti a kde nájsť zamestnancov vhodných do výroby. V tejto súvislosti, považujeme za nevyhnutné:
 • Zaviesť do efektívnej praxe zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a schváliť projekt podporujúci jeho implementáciu.
 • Novelizovať zákon o vysokých školách a umožniť tak prípravu študentov v praxi pre potreby zamestnávateľov, alebo podnikania.
 • Zmeniť verejnú mienku v prospech záujmu o štúdium technických a prírodovedných odborov a zvýšiť podiel štúdia matematiky a fyziky na školách a zaviesť systém efektívnych kariérnych poradcov na stredných školách.
 • Zaviesť systém efektívnej validácie dosiahnutej kvalifikácie a vytvoriť systém, ktorý by umožnil pracovníkom meniť kvalifikáciu v priebehu života – podľa potrieb priemyslu.
 • Okamžite vypracovať úplne nový zákon o celoživotnom vzdelávaní na základe poznatkov z ostatných projektov, ako je NSP, NSK ale aj duálne vzdelávanie.

V otázke Priemyslu 4.0 sme dospeli k nasledovnému:
 • Aktívne prispieť k tvorbe akčných plánov Koncepcie inteligentného priemyslu vo všetkých prioritných oblastiach (automobilový priemysel, robotika, smart energy), aby zohľadňovali priority a potreby elektrotechnického priemyslu.
 • S ohľadom na zvýšený tlak po kvalifikovanej pracovnej sile, ktorý prináša koncept Priemyslu 4.0 zvýšiť dôraz na odbornú prípravu technicky orientovaných absolventov.
 • Rozvinúť aktivity pre štandardizáciu a certifikáciu bezpečnostných štandardov ako jedného z kľúčových prvkov štartu inteligentného priemyslu v SR.

Fotky z podujatia ELKON 2016 a osláv 25. výročia založenia ZEP SR nájdete na tomto odkaze: https://drive.google.com/drive/folders/0B5Yo9dHwor9bVFBiUlliSUhXZDQ


Comments