novinky


Valné zhromaždenie APZ 14.6.2017

uverejnené 22. 6. 2017, 0:49 používateľom Asociacia Pzvazov   [ aktualizované 28. 6. 2017, 0:00 ]

Fotografia (sprava): Anton Ondrej (generálny sekretár APZ), Alexej Beljajev (prezident APZ a ZSP SR), Juraj Sinay (prezident ZAP SR), Vladimír Jacko (prezident ZHŤPG), Ivan Dubovan (vice-prezident SEA), Vladimír Ondrovič (prezident ZEP SR), Pavol Kováčik (ZSPS). 


V poradí tretie Valné zhromaždenie Asociácie priemyselných zväzov sa uskutočnilo dňa 14.6.2017 v Bratislave, za účasti 41 delegátov, ktorí si vypočuli Správu Prezídia o činnosti APZ od posledného VZ APZ a Správu Dozornej rady APZ. Delegáti odsúhlasili zmenu a doplnenia Stanov APZ. Bol vytvorený nový orgán – Výkonný výbor, do ktorého každý členský zväz APZ nominoval dvoch zástupcov. Za členov Výkonného výboru boli zvolení: Alexej Beljajev (ZSP SR), Vladimír Slezák (ZSP SR), Juraj Sinay (ZAP SR), Alexander Matušek (ZAP SR), Vladimír Jacko (ZHŤPG), Milan Veselý (ZHŤPG), Ivan Dubovan (SEA), Ján Nemašik (SEA), Vladimír Ondrovič (ZEP SR), Norbert Šatan (ZEP SR) a Pavol Kováčik (ZSPS). Za prezidenta APZ bol opätovne zvolený Alexej Beljajev. Valné zhromaždenie taktiež schválilo Stratégiu APZ pre roky 2017-2020. 

Úvodom verejnej časti VZ vystúpil s prejavom prezident APZ A. Beljajev. S príhovormi taktiež vystúpili štátni tajomníci zastúpených rezortov - hospodárstva, životného prostredia a zahraničných vecí a európskych záležitostí. Ďalej sa zúčastnili sociálni partneri - podpredseda ZMOS J. Dvonč, prezident KOZ J. Kollár, predseda SOPK P. Mihók a predstavitelia akademickej a výskumnej oblasti – rektor STU BA R. Redhammer a predseda SAV P. Šajgalík, ktorí tiež vystúpili so svojimi príhovormi o spolupráci ich inštitúcií s priemyslom.

Tlačová konferencia APZ o problémoch slovenskej ekonomiky

uverejnené 21. 6. 2017, 1:14 používateľom Asociacia Pzvazov

Fotografia (sprava): Anton Ondrej (generálny sekretár APZ), Alexej Beljajev (prezident APZ a ZSP SR), Juraj Sinay (prezident ZAP SR), Vladimír Jacko (prezident ZHŤPG), Ivan Dubovan (vice-prezident SEA), Vladimír Ondrovič (prezident ZEP SR).


Dňa 14.6.2017 sa v Bratislave uskutočnila Tlačová konferencia Asociácie priemyselných zväzov pod názvom:
"Slovensko potrebuje novú kvalitu spoločenského i odborného dialógu."

Tlačová správa:

Hlavnou témou tlačovej konferencie bolo poukázať na skutočnosť, že Slovensko je jednoznačne priemyselný štát, viac ako 20 % HDP tvorí práve priemysel. Každé šieste pracovné miesto je generované automobilovým, strojárskym priemyslom či elektrotechnickým priemyslom. Podiel spracovateľského priemyslu na zamestnanosti je až 22 %. Navyše podiel priemyslu na tvorbe pridanej hodnoty dosahuje 33%. Tieto štatistické čísla na jednej strane vyznievajú pozitívne, na druhej strane však môžu znamenať hrozbu. Ak máme zachovať konkurencieschopnosť slovenského priemyslu a posilniť jeho napredovanie, potrebujeme akútne vyriešiť konkrétne problémy.

Asociácia priemyselných zväzov (APZ) reprezentuje až 80 percent slovenského priemyslu. Tvorí ju 6 zväzov, história piatich z nich siaha do rokov 1990 – 1991. APZ má viac ako 350 členov (firiem) s viac ako 110 tisíc zamestnancami. Asociácia priemyselných zväzov vznikla spojením najsilnejších zväzov v priemysle s cieľom spolupracovať so všetkými zainteresovanými na riešeniach, ktoré potrebuje priemysel, ale aj celá spoločnosť. Chce tak robiť prostredníctvom efektívneho sociálneho dialógu založeného na odborných argumentoch a analýzach. „Ako vplyvná a rešpektovaná zamestnávateľská organizácia považujeme za svoju prirodzenú povinnosť poukazovať na témy, ktoré je potrebné v najbližšom období riešiť,“ hovorí Alexej Beljajev, prezident Asociácie priemyselných zväzov a prezident Zväzu strojárskeho priemyslu SR. Medzi konkrétne ciele APZ patrí podpora stabilného podnikateľského prostredia, presadzovanie zabezpečenia dostatku kvalifikovanej pracovnej sily, spolupodieľanie sa na zlepšovaní podmienok rozvoja aplikovanej vedy, výskumu a inovácií, zvýšenie vplyvu asociácie prostredníctvom tripartity a zabezpečenie rozvoja spolupráce s partnerskými organizáciami a relevantnými inštitúciami. „Privítali by sme, keby na Slovensku boli vo väčšej miere akceptované názory odborníkov, iba kvalitný spoločenský a odborný dialóg môže Slovensko posunúť dopredu,“ dodáva Alexej Beljajev.

Kvalifikovaná pracovná sila je téma, ktorá sa skloňuje v poslednom období stále častejšie. V rokoch 2017 až 2020 bude na Slovensku priemysel potrebovať 45 500 zamestnancov. Súčasné školy nevychovávajú študentov pre prax. Riešením je naštartovaný systém duálneho vzdelávania, ktorý by sa mal dôsledne aplikovať aj do vysokých škôl. „ Navrhujeme konkrétne zmeny, ktoré by v najbližších rokoch priniesli výsledky,“ hovorí Juraj Sinay, prezident Zväzu automobilového priemyslu SR. „Vo vybraných študijných odboroch navrhujeme, aby študenti mohli po 4 rokoch školy a jednom semestri praxe skončiť ako profesijní bakalári. Vhodné by bolo aj 5 ročné kontinuálne štúdium s jedným až dvomi semestrami praxe. Bežnou praxou by malo byť aj univerzitné duálne vzdelávanie, kde by študenti strávili časť štúdia v škole a časť v podniku.“ Neriešeným problémom je aj súčasný rekvalifikačný systém. „Jeho absolventi majú síce po jeho skončení množstvo certifikátov, pre prax sú nepoužiteľní. Preto navrhujeme, aby boli rekvalifikácie robené v gescii zamestnávateľov, pre ktorých by mali byť uchádzači o zamestnanie určení ,“ dopĺňa Juraj Sinay.

Podpora priemyselného výskumu predstavuje základnú podmienku konkurencieschopnosti každej ekonomiky. Zahraničné skúsenosti krajín OECD ukazujú, že ak sa štátna podpora výskumu priblíži 1% HDP, dochádza k synergickému efektu zapojenia súkromných investícií do výskumu . Súkromné investície prichádzajú vtedy, ak sú k dispozícii obvyklé štátne mechanizmy podpory a ak sú pripravení kvalifikovaní ľudia. „ Slovensko v podpore výskumu zaostáva o najmenej 10 rokov za okolitými krajinami,“ hovorí Ivan Dubovan, viceprezident Slovenskej elektromechanickej asociácie. „ Súčasná navrhovaná sadzba „superdopočtu“ (100%) je krok k motivácii podnikov na zapojenie do mechanizmu podpory. Pre vyrovnanie sa s okolitými krajinami (aspoň na úroveň ČR) je v návrhu zákona potrebné, aby bolo možné za oprávnený náklad považovať aj využitie softvéru a testovanie výrobkov.“

APZ presadzuje aj rozvoj stabilného podnikateľského prostredia, ako základ prosperity hospodárstva. Slovenská republika je už dlhodobo na konci rebríčka v oblasti vymáhania pohľadávok a v dĺžke trvaní súdnych konaní. Podľa prieskumu Európskej komisie je na Slovensku priemerná dĺžka súdnych konaní takmer 600 dní, pre porovnanie Česká republika je pod 200 dňami. „V elektrotechnickom priemysle je situácia tak vážna, že sú ohrozené stovky podnikov a tisícky pracovných miest. Spoločnosti v elektrotechnickom, strojárskom a stavebnom priemysle si v posledných rokoch uplatnili každoročne priemerne 1 mld. eur v účtovných opravných položkách z dôvodu neuhradených faktúr,“ hovorí Vladimír Ondrovič, prezident Zväzu elektrotechnického priemyslu SR. „Preto je potrebné riešiť problém zneužívania konkurzných a reštrukturalizačných konaní, ako aj rozšírený trend neplatenia faktúr či úmyselných a riadených krachov spoločností na úkor ich veriteľov a subdodávateľov.“

Asociácia priemyselných zväzov má dlhodobý záujem participovať na tvorbe rámcových dokumentov, ale aj konkrétnych legislatívnych návrhov. Medzi mimoriadne dôležité patrí surovinová politika, minimalizácia odpadov, zákon o energetike či zákon o jadrovom fonde. „Iba rešpektovaním názorov odborníkov môžeme zabezpečiť vyváženosť životného prostredia, energetiky a v konečnom dôsledku aj celej ekonomiky ,“ dodáva Vladimír Jacko, prezident Zväzu hutníctva ťažobného priemyslu a geológie SR.

Po tlačovej konferencii sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Asociácie priemyselných zväzov za účasti predstaviteľov štyroch ministerstiev, s ktorými boli vyššie uvedené problémy prediskutované.

Konferencia "Robotika vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov“

uverejnené 6. 4. 2017, 7:45 používateľom Asociacia Pzvazov   [ aktualizované 6. 4. 2017, 7:45 ]
Dňa 11.5.2017 sa pod záštitou ATP Journal uskutoční v Hoteli Aphrodite Rajecké Teplice konferencia pod názvom "Robotika vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov“.

Konferencia ponúka kompletné informácie o potenciáli využitia robotiky v podniku. Od počiatočného vyčíslenia návratnosti, cez možnosti financovania, návrh robotického pracoviska, až po prípadové štúdie zo slovenských a českých výrobných podnikov.

Ide o spoločné podujatie dvoch renomovaných vydavateľstiev HMH, s.r.o. (ATP Journal) a LEADER press, s.r.o. (ai magazine) pripravované v spolupráci so Zväzom elektrotechnického priemyslu SR, Zväzom automobilového priemyslu SR a Národným centrom robotiky. Záštitu nad konferenciou prevzal prof. Ing. Peter Plavčan CSc. - minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Zameranie konferencie je smerované na mimoriadne aktuálnu tému zvyšovania konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov na Slovensku prostredníctvom automatizácie a robotiky, čo korešponduje s koncepciou Smart Industry.

Odkaz na konferenciu: https://goo.gl/eo26gS

J. LEŠINSKÝ: Závod PSA v Trnave je pripravený vyrábať aj autá značky Opel

uverejnené 13. 3. 2017, 8:07 používateľom Asociacia Pzvazov


Automobilová spoločnosť PSA Group, ktorá pôsobí aj na Slovensku, prevezme nemeckú automobilku Opel. Tým sa stane európskou dvojkou.

Bratislava 9. marca (TABLET.TV) - Ako to ovplyvní globálny trh i Slovensko, hovoril docent Ján Lešinský zo Slovenskej technickej univerzity.

Spojenie francúzskej automobilky PSA Group a európskej divízie Opel sa môže podpísať pod zvýšenie objemu výroby v trnavskej automobilke PSA-Citroën. Podľa Lešinského trnavská automobilka, rovnako aj závod Kia v Žiline, vyrábajú viac, ako je plánovaná výrobná kapacita. „Trnava vyrába dnes približne o 10 % viac ako bola pôvodná kapacita a ešte stále má rezervu v 4. smene. Takže dá sa očakávať, že v Trnave sa bude vyrábať viac, ako automobilka plánovala,“ skonštatoval Lešinský.

Taktiež by sa mohli začať vyrábať menšie modely Oplu. „Podobne ako sme svedkami v bratislavskom výrobnom závode, budú sa vyrábať autá rovnakej veľkosti, alebo rovnakého prístupu platformového riešenia, ale rôznych značiek. Teda dá sa očakávať, že niektoré autá značky Opel priskočia do rozšírenej výroby v Trnave,“ očakáva Lešinský.

Výzva MH SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

uverejnené 2. 3. 2017, 7:45 používateľom Asociacia Pzvazov


Dňa 1. marca 2017 Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo 
Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného 
výskumu a experimentálneho vývoja (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05).

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty, zamerané na dosiahnutie inovácie produktu alebo procesu (s možným doplnením o organizačnú inováciu) prostredníctvom realizácie výskumno – vývojových aktivít a zároveň obsahujúce realizáciu inovačných opatrení, t.j. praktické uplatnenie dosiahnutej inovácie 
a jej zavedenie do produkčného procesu, čím dôjde k zvýšeniu inovačnej úrovne v podnikoch. Podporené môžu byť projekty, realizované na území celého Slovenska, s výnimkou Bratislavského kraja. V rámci výzvy môžu byť podporené mikro, malé, stredné aj veľké podniky. Oprávnenými aktivitami sú priemyselný výskum, experimentálny vývoj a realizácia inovačných opatrení. Súčasne môže byť s uvedenými činnosťami predmetom projektu aj aktivita, zameraná na 
ochranu práv duševného vlastníctva (relevantné iba pre MSP). V rámci výzvy je možné uplatniť inštitút partnerstva, pričom pre oprávneného žiadateľa, ktorým 
je veľký podnik je uplatnenie inštitútu partnerstva so zapojením aspoň jedného MSP podmienkou poskytnutia príspevku.

V rámci výzvy sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 200 mil. EUR.

Výzvu nájdete zverejnenú na https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/ .

Spoločné komuniké MPSVR SR a predstaviteľov Asociácie priemyselných zväzov 15.12.2016

uverejnené 20. 12. 2016, 1:26 používateľom Asociacia Pzvazov


Spoločné komuniké štátneho tajomníka MPSVaR Branislava Ondruša a predstaviteľov Asociácie priemyselných zväzov na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.12.2016 k problematike riešenia situácie ohľadom nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily pre priemysel SR.

Zúčastnené strany stretnutia sa zhodli, že kľúčovým predpokladom riešenia krízového nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily pre potreby priemyslu SR je nastavenie efektívneho spôsobu rekvalifikácie nezamestnaných v spolupráci úradov práce so zamestnávateľskými organizáciami. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR už pripravuje návrh výzvy na cielené rekvalifikácie podľa sektorového dopytu, ktoré zahŕňajú aj potreby priemyslu. Celkovo má na tento účel vyčlenených 70 miliónov eur z operačného programu Ľudské zdroje. Projekt by chcelo spustiť začiatkom budúceho roka, aby sa prví úspešní rekvalifikovaní pracovníci mohli zapojiť do pracovného procesu ešte v roku 2017.

Riešenie krízovej situácie si vyžaduje cielené využívanie verejných zdrojov na rekvalifikácie podmienené vysokou mierou uplatnenia rekvalifikovaných či už vo firme, alebo v celom odvetví. Zapojenie zamestnávateľských zväzov a zamestnávateľov je z tohto dôvodu nevyhnutné.

Podľa Asociácie priemyselných zväzov je potrebné nastaviť systém získavania zručností pri rekvalifikáciách na princípoch „duálneho“ vzdelávania, t.j. praktická časť sa bude vykonávať v reálnych podmienkach u zamestnávateľa v rozsahu 70% a teoretická vo vzdelávacích inštitúciách v rozsahu 30%. Rekvalifikácia bude prebiehať individuálnou výučbou pod vedením inštruktorov a jej súčasťou bude aj získavanie pracovných návykov v reálnych podmienkach firmy a zvýšenie motivácie pre prácu v danom odvetví/sektoru priemyslu na strane uchádzača o zamestnanie.

Dlhodobým cieľom zamestnávateľov je, aby úspešne rekvalifikovaní aj vzdelávaní uchádzači o zamestnanie získali certifikát, ktorého kvalitu v rámci daného odvetvia/sektoru priemyslu budú kontrolovať zamestnávatelia a ktorý bude zaručovať, že jeho majiteľ nájde uplatnenie v zodpovedajúcej profesii.

Realizáciou cielených rekvalifikácií zapojením zamestnávateľov podľa Asociácie dosiahneme:
· zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily pre 5 odvetví priemyslu SR v počte až 26.000
· zníženie počtu evidovaných nezamestnaných
· zvýšenie tvorby HDP o viac ako 1% (odhad PWC)
· zníženie tlaku na potrebu dovozu kvalifikovanej pracovnej sily zo zahraničia

Odkaz na SITA: http://www.prservis.sk/spolocne-komunike-mpsvr-sr-a-predstavitelov-asociacie-priemyselnych-zvazov/

Podpis memoranda o spolupráci medzi APZ a GMIS (Globálne fórum pre výrobu a priemysel) 5.12.2016

uverejnené 6. 12. 2016, 1:11 používateľom Asociacia Pzvazov   [ aktualizované 7. 12. 2016, 9:48 ]

Starting from left to right: Marek Csabay (Head of the office Principal Advisor to the State Secretary), HE Rastislav Chovanec (State Secretary of the Ministry of Economy), 
Anton Ondrej (General Secretary of the Association of Industrial Unions), Mohammed Al Bluoshi (member of GMIS organising committee and advisor to the CEO of Strata), 
HE Hamad Alkaabi (Ambassador of the UAE in Vienna), Silva Toutikian (member of GMIS organising committee).

Dňa 5.12.2016 podpísali zástupcovia Asociácie priemyselných zväzov na pôde Ministerstva hospodárstva SR a za účasti štátneho tajomníka MH SR R. Chovanca memorandum o spolupráci medzi APZ a Globálnym výrobným a priemyselným fórom so sídlom v   Abu Dhabi.

Memorandum, podpísané na dobu 5 rokov, slúži ako základný kameň pre vzájomnú koordináciu aktivít oboch organizácií, indentifikáciu kľúčových výziev a sprostredkovanie ich riešení pre súkromný aj verejný sektor.

Zmluvné strany sa dohodli na výmene údajov, analýz a štúdií, ktoré sú pre obe strany a ich členskú základňu zaujímavé a prínosné, organizácii odborných seminárov a konferencií a výmene expertov z oblasti priemyslu, industrializácie, logistiky, robotiky a materiálov.

Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec taktiež privítal túto iniciatívu: „Podpis memoranda vnímam ako hmatateľný výsledok našich dlhodobých spoločných snáh v posledných rokoch o ďalší rozvoj bilaterálnych vzťahov medzi SAE a Slovenskom. Popri rastúcom význame služieb a digitálnej ekonomiky zohrávajú otázky priemyselnej výroby a industrializácie naďalej významnú úlohu. Aj to je jeden z dôvodov prečo Ministerstvo hospodárstva SR víta a podporuje priamu spoluprácu medzi emirátskym a slovenským priemyslom.“

SITA: http://www.prservis.sk/mh-rozvoj-vztahov-medzi-priemyslom-v-sae-a-na-slovensku/
TASR: http://195.46.72.16/free/jsp/search/view/ViewerPure.jsp?Document=..%2F..%2FInput_text%2Fonline%2F16%2F12%2Ftbtbdsc60vh.dat_122800.1%40Fondy&QueryText=
MH SR: http://www.economy.gov.sk/aktuality-podpis-memoranda-podpori-rozvoj-vztahov-medzi-priemyslom-v-sae-a-na-slovensku/10s148576c
wn.com.: http://www.publicnow.com/view/B22E54A2573BBC2CD4C8B2AAA0B6497C363CA5BE?2016-12-06-10:30:19+00:00-xxx3044

Valné zhromaždenie Zväzu strojárskeho priemyslu SR 25.11.2016

uverejnené 28. 11. 2016, 5:55 používateľom Asociacia Pzvazov


Valné zhromaždenie Zväzu strojárskeho priemyslu SR sa uskutočnilo dňa 25.11.2016, v hoteli Senec v Senci.

Program:
1/ Otvorenie
2/ Voľba pracovných komisií a overovateľov
3/ Priority a ciele na rok 2017
4/ "Disparity na trhu práce a čo nás čaká v budúcnosti?" - TREXIMA Bratislava
5/ Asociácia priemyselných zväzov
6/ Ekonomické, rozpočtové a zväzové záležitosti
7/ Správa mandátovej komisie
8/ Doplnenie orgánov Zväzu (Dozorná rada)
9/ Rozprava
10/ Správa návrhovej komisie – návrh uznesenia
11/ Záver

Na Valnom zhromaždení sa zúčastnilo 47 členských organizácií ZSP SR.
Za hostí sa zúčastnili prezidenti ZAP SR, ZHŤPG SR, viceprezident SEA, generálny sekretár APZ a predstavitelia firmy TREXIMA.

Odkaz na stránku ZSP SR: http://www.zspsr.sk/aktivity/vzzspsr20162
Fotogaléria: http://www.zspsr.sk/galeria

Musíme zlepšiť manažment vedy a výskumu na Slovensku

uverejnené 25. 11. 2016, 8:09 používateľom Asociacia Pzvazov


Problematika podpory a financovania vedy, výskumu a vzdelávania na Slovensku je témou, o ktorej sa veľa diskutuje. 
Na jednej strane máme vedeckých pracovníkov, ktorí sa svojimi výsledkami radia k svetovej špičke, na druhej strane 
chýba podpora či už zo strany štátu, alebo privátneho sektora pre naštartovanie väčšieho počtu vedecko-výskumných 
projektov či skvalitnenie existujúcich pracovísk. O aktuálnej situácii v tejto oblasti na Slovensku sme sa počas konferencie 
ELKON 2016 porozprávali s JUDr. Antonom Ondrejom, MBA, generálnym sekretárom Asociácie priemyselných zväzov.


Súčasný stav podpory vedy a výskumu zo strany štátu je nelichotivý a má asi ďaleko od stavu, ktorý si predstavujú zástupcovia vedeckých a výskumných inštitúcií. Znamená to, že pre štát je to stále „aktivita“, ktorá len pýta peniaze a spoločnosť z toho „nič nemá“?

Myslím, že tento problém je trochu zložitejší. V prvom rade treba hovoriť o efektivite fungovania celého vedecko-výskumného prostredia a systému. To je totiž argument takmer všetkých ministrov financií, s ktorými som mal možnosť spolupracovať a rokovať, že štát je ochotný podporiť také aktivity, ktoré budú mať pre občanov a spoločnosť preukázateľný prínos. Základný kameň úrazu je teda v tom, ako profitovať z tých zvýšených prostriedkov do vedy a výskumu. Opticky tá suma, ktorú súčasná vláda vyhradila na podporu vedy a výskumu, vyzerá nízka, ale len dovtedy, kým si uvedomíme, že to je suma bez investícií privátneho sektora. Čiže ak si zoberieme veľkosť podpory štátu, tak ani v proporčnom porovnaní s okolitými krajinami, ako je Česko či Maďarsko, nie je nízka, ale chýbajú tam práve tie súkromné investície. No na to, aby sme mohli očakávať investície z privátneho sektora, musí byť celý systém vedy a výskumu predikovateľný – vieme, aké sú vstupy, vieme, čo môžeme očakávať na výstupe a aká bude aj návratnosť investície. Práve v oblasti predikovateľnosti sú najväčšie rezervy.

Prepojenie vedy a výskumu s priemyselnými podnikmi stále zaostáva za štandardom vyspelého sveta. Máme vôbec také špičkové technické pracoviská – univerzitné, akademické –, ktoré by boli schopné ponúknuť komerčnému trhu, aj vzhľadom na ich časovú konštantu vývoja, niečo použiteľné?

Špičkových pracovísk máme málo, ale myslím si, že šikovných ľudí máme dosť. Na druhej strane je pravda, že mnohí z nich pracujú v zahraničných firmách na projektoch práve z dôvodu akéhosi sklamania, že nemajú šancu uplatniť svoje znalosti a zručnosti v slovenských vedeckých a výskumných inštitúciách. Problémy sme identifikovali a s pomocou aj nestranných hodnotiacich subjektov, ktoré monitorovali systém v našej vede a výskume, aj pomenovali – treba zlepšiť manažment vedy a výskumu na Slovensku aj kvalitu základných pracovísk, kde sa tieto aktivity realizujú. Na to nadväzuje aj meranie kvality našich univerzít. Ak ich kvalita nie je zameraná na prínosy pre národné hospodárstvo, ale na počet publikácií v karentovaných časopisoch, tak veľká časť času a energie sa sústredí práve na písanie článkov. Ak sa aj nájde dobrý vedec, tak právena základe takéhoto článku ho môže osloviť niektoré z významných zahraničných vedecko-výskumných pracovísk a zapoja ho do svojich projektov. No Slovensko z toho nebude mať žiaden prínos.

Podpora výskumu cez eurofondy je pre slovenské podniky cesta na dlhé trate. Ako teda majú čisto slovenské podniky (nielen tie so zahraničnou účasťou) získať prostriedky na svoj vlastný výskum a vývoj, keď mnohé sú rady, že majú vôbec na štandardné fungovanie?

V inom postavení sú veľké firmy, v inom zase sektor malých a stredných firiem. A v úplne inom sa nachádzajú startupy. Práve pre poslednú spomínanú kategóriu už vláda prijala určitú stratégiu, pre malé a stredné podniky bol prevzatý z úrovne európskej legislatívy nový zákon o malých a stredných podnikoch, ktorý ako systémový prvok doteraz chýbal. Je to síce len jeden z mnohých faktorov, ale verím, že prispeje k naštartovaniu systému lepšej podpory pre výskum a vývoj aj v tejto kategórii. Nedostatočné je napríklad aj riadenie určitých rozpočtových prostriedkov práve pre malé a stredné firmy, aby pokryli potreby výskumu a inovácií vo svojej oblasti pôsobenia. Konkrétnym príkladom je program podpory zo strany Agentúry pre vedu a výskum pre rok 2017. Celkové vyčlenené prostriedky sú skromné, ale sme radi aj za to. Ďalšou cestou zlepšenia podpory vedy a výskumu v privátnom sektore je zvýšenie úrovne daňových odpočítateľných položiek.

V súčasnosti sú tieto položky na úrovni 25 % z daňového základu, čo je len o 5 % viac, ako sú odpočítateľné položky z nákladov. V porovnaní s obdobným systémom krajín OECD je to veľmi málo. Celý systém, ako ho nastavilo Ministerstvo financií SR, sa za posledné obdobie vyhodnocovala kalibroval aj na základe ohlasov a skúseností podnikateľských subjektov. Podľa môjho názoru by sme sa v tejto oblasti mali dostať na úroveň odpočítateľných nákladov okolitých krajín, kde napr.v Čechách sú odpočítateľné položky na úrovni 100 % a podľa posledných dostupných informácií v Maďarsku dokonca 300 %na personálne náklady. Toto všetko sú relatívne jednoduché systémové opatrenia, ktoré by umožnili zmobilizovať úspešné firmy. Na záver však poviem jednu dôležitú vec. Často hovoríme o rôznych podporách a dotáciách – súhlasím, že sú dôležité. No asi dôležitejšie je, aby sme celý systém fungovania vedy a výskumu dokázali nastaviť tak, aby bol motivačný a zásluhový pre tých šikovných, ktorí sa vedia presadiť a realizovať inovácie. Aby sa schopné firmy práve cez daňové odpočítateľné položky tak rozvíjali, aby sa im ich podnikateľské riziko vrátilo týmto daňovým mechanizmom. Takto ušetrené prostriedky následne môžu reinvestovať do ľudía výskumných aktivít.


Ako hodnotíte tému duálneho vzdelávania na Slovensku? Prinesie to očakávaný efekt zvýšenia počtu kvalifikovaných odborníkov schopných nastúpiť do priemyselných podnikov a firiem? Počet študentov sa stále ráta na maximálne jednu-dve tisícky, pričom potreby trhu sú niekoľkonásobne vyššie…

Na základe systému duálneho vzdelávania, ktorý už beží na Slovensku dva roky, sme zatiaľ získané skúsenosti vyhodnotili ako pozitívne. Zo strany študentov, zamestnávateľov aj rodičov. Najaktívnejší je v tomto smere sektor strojárstva, do ktorého patria aj výrobcovia áut a ich dodávatelia. Práve štatistiky, ktoré má k dispozícii Zväz automobilového priemyslu SR, hovoria nielen o tom, že vďaka systému duálneho vzdelávania sa podarilo zvýšiť záujem mladých ľudí o techniku a technické profesie, ale aj o prospech. Často totiž firmy, ktoré sa zapojili do tohto systému, ponúkajú pre študentov motivačné, prospechové štipendiá. Duálne vzdelávanie nie je prioritne zamerané na získanie výučného listu či maturity, ale predovšetkým na získanie pracovných návykov v rámci konkrétneho povolania. V tom je tento systém nezastupiteľný.

Má Asociácia priemyselných zväzov (APZ) pripravenú nejakú koncepciu alebo odporúčania, ako medzi svojimi členmi upriamiť pozornosť na výzvy a prínosy, ktoré prinesie Priemysel 4.0?

Na Slovensku sme v tejto téme vo firmách na rozdielnych štartovacích pozíciách. Máme tu predstaviteľov globálnych firiem, ktoré sa touto témou nielenže zaoberajú, ale ju vo svojich výrobných závodoch aj realizujú, a máme aj veľa našich, slovenských firiem, ktoré sú v danej téme doma a už na ten systém postupne nabiehajú. Na druhej strane máme kvantum malých a stredných firiem, ktoré zatiaľ nemajú na to zdroje, aby sa dokázali do rozbehnutého vlaku štvrtej priemyselnej revolúcie dostať. Tu mám hlavne na mysli súvislosť práve s už spomínanými aktivitami v oblasti vedy, výskumu a inovácií. V rámci krajín OECD neexistuje krajina, v ktorej by sa pravidelne neprehodnocovala otázka zručností detí už od útleho veku, povedzme päť rokov, ako aj starších študentov, aby boli v súlade napr. už s nastupujúcou priemyselnou revolúciou. Je dôležité, čo sa budú učiť, aké bude školstvo, ako vzdelaných budeme mať našich ľudí.

A taký potom bude aj náš priemysel a hospodárstvo. Naopak ak nezvládneme reformu školstva a vzdelávania, tak náš priemysel stratí konkurencieschopnosť a možno sa dostane do existenčných problémov. Aby som v tejto súvislosti neobišiel našu asociáciu, tak gestorom sekcie Vzdelávania je práve Zväz automobilového priemyslu SR a jej predsedom dlhoročný odborník pre problematiku vzdelávania a prepojenia školstva s praxou Ing. Jaroslav Holeček. Členmi sekcie, ktorých je spolu 15, sú zástupcovia všetkých záujmových združení a zväzov, ktoré sú členmi APZ. A téme štvrtej priemyselnej revolúcie sa budeme venovať aj v rámci sekcie Veda, výskum a inovácie, ktorej garantom je Slovenská elektromechanická asociácia a predsedom je jedna z najväčších slovenských autorít v oblasti vedy – profesor Branislav Sitár, zástupca SR v CERN-e.

Autor: Anton Gérer | 21.11.2016
http://www.atpjournal.sk/rubriky/rozhovory/musime-zlepsit-manazment-vedy-avyskumu-naslovensku.html?page_id=24252

Stretnutie so zástupcami výrobných spoločností, klastrov a priemyselných asociácií 30.11.2016

uverejnené 24. 11. 2016, 2:26 používateľom Asociacia Pzvazov   [ aktualizované 24. 11. 2016, 2:27 ]


Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu si Vás dovoľuje pozvať na stretnutie so zástupcami výrobných 
spoločností, klastrov a priemyselných asociácií, prevažne z odvetvia automobilového priemyslu, z Ruskej federácie. 

Podujatie sa uskutoční dňa 30.11.2016 v priestoroch SARIO, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, o 16:00 hod.
Súčasťou interaktívneho stretnutia bude aj možnosť bilaterálnych rokovaní.
Účasť je bezplatná.

Potvrdenie prípadného záujmu o účasť na adresu: babejova@sario.sk

1-10 of 43