kontakty‎ > ‎pracovné komisie‎ > ‎

úlohy komisií

Úlohy komisií- všeobecne: 

1. Informatívna a diskusná úloha : 
    - 3 x do roka / min. 2 x do roka 
    - program pripravuje predseda komisie v spolupráci s GS 

2. Pripomienková úloha: 
    - podľa plánu legislatívnych úloh vlády 
    - podľa potreby 
    - podnet iniciuje GS v spolupráci s predsedom komisie a členmi komisie 

3. Iniciačná úloha: 
    k iniciovaniu legislatívnych návrhov právnych predpisov a ich zmien, prípadne programových dokumentov vlády a partnerských inštitúcií. 
    - podnet k zvolaniu komisie vznáša prezídium, prostredníctvom GS, alebo členská základňa s odobrením prezídia (prostredníctvom GS) 
    - Komisie/ zloženie: môže byť viac členov za zväz, ale každý zväz má v komisii jeden hlas. VZ odsúhlasilo gestorstvo a prezídium schválilo predsedov 
    - Prijímanie rozhodnutí: preferenčne konsenzuálne alebo hlasovaním, v prípade zásadného nesúhlasu jedného z členov je právo na samostatný postup                          (stanovy) 
    - Metódy práce komisií – pripomienkovanie a bránenie záujmov priemyslu v legislatívnom procese - tri úrovne: 
                                                            1) Každodenný život – monitoring a pripomienkovanie právnych predpisov, 
                                                            2) Analýza a prehľad zákonov a vykonávacích predpisov k ním, ktoré spadajú pod jednotlivú komisiu – v predstihu – podľa                                                                        plánu legislatívnych úloh vlády a záujmových organizácií, 
                                                            3) Strategická úroveň – príprava návrhov pre programové dokumenty a legislatívne zámery.
Comments